Szanowni Przedstawiciele wałbrzyskich NGO!

Chcemy wspomóc wałbrzyszan w trudnych czasach pandemii koronawirusa.
Dlatego potrzebujemy od Was informacji, czy i jak możecie pomóc w dynamicznej sytuacji kryzysowej.
Zapraszamy Was do wypełnienia poniższej ankiety, dzięki której dowiemy się jakimi zasobami możliwymi do wykorzystania dysponuje wałbrzyski III sektor.

Ankieta będzie aktywna do końca 2020 roku.
Pytania do ankiety przygotowało Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Imię i nazwisko
Funkcja / stanowisko w organizacji pozarządowej
Nazwa organizacji pozarządowej
Adres e-mail organizacji
Telefon organizacji do kontaktu
Twój adres e-mail
Adres organizacji pozarządowej (ulica, numer, kod-pocztowy)
Strategiczna działalność organizacji pozarządowej
Podaj jakiego rodzaju wsparcie dla mieszkańców / podmiotów z Wałbrzycha oferuje Twoja organizacja obecnie :
Podaj ilu pracowników Twojej organizacji może się zaangażować w pomoc mieszkańcom Wałbrzycha ?
Napisz jaką formę pomocy mogą oferować pracownicy Twojej organizacji ?
Podaj ilu wolontariuszy z Twojej organizacji może się zaangażować w pomoc mieszkańcom Wałbrzycha ?
Napisz jaką formę pomocy mogą oferować wolontariusze w Twojej organizacji ?
Czy Twoja organizacja dysponuje przestrzenią do udostępnienia ?
Podaj czy Twoja organizacja dysponuje sprzętem do udostępnienia ?
Czy Twoja organizacja dysponuje środkiem transportu, który może udostępnić?
Inne zasoby Twojej organizacji pozarządowej do wykorzystania / udostępnienie (rodzaj, ilość, forma wykorzystania / udostępnienia) :
Przyjmuję do wiadomości, że:

  1.  Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Moje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu opracowania bazy zasobów wałbrzyskich NGO możliwych do wykorzystania/udostępnienia w czasie pandemii COVID-19, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Wprowadzenie danych do formularza zgłoszeniowego będzie traktowane jako zgoda na przetwarzanie i udostępnienie danych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej www.rewitalizacja.walbrzych.pl. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  5. Dane osobowe zgromadzone  celu opracowania bazy zasobów wałbrzyskich NGO, będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji tj. w czasie pandemii COVID-19 lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następnie dane zostanę usunięte.
  6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do  wycofania zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Przysługuje  mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam  iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości włączenia do bazy zasobów wałbrzyskich NGO możliwych do wykorzystania/udostępnienia w czasie pandemii COVID-19.
  9. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

                                                                                                                                               Dziękujemy za wypełnienie ankiety